Endret: 9 feb 2020     Opprettet: 11 jan 2020

Skal du leie ut leiligheten din?

Det er noen ting å tenke på før du kan leie ut leiligheten din i borettslaget. Et viktig skille går mellom korttidsutleie og langtidsutleie.

Langtidsutleie (utleie over 30 dager pr. år):

Før andelseier kan leie ut leiligheten sin må han/hun søke og få godkjenning av styret i borettslaget. Dette følger av burettslagslova §§ 5-3, 5-5 og 5-6. 

Søknadsprosess:

Smalvollskogen borettslag har en avtale med OBOS om at de behandler søknadene om utleie for oss. OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord på tlf. 22 86 55 00 for viderekobling til riktig forvaltningsselskap. Deretter får du skjemaet tilsendt i posten. Ferdig utfylt skjema sendes pr. post til:

OBOS 

Postboks 6666, St. Olavs plass

0129 Oslo

Styret får deretter oversendt søknaden for godkjenning. Styret må ha saklig grunn for å nekte slik godkjenning og de aller fleste søknader blir godkjent. Beskjed om godkjenning sendes deretter til andelseier og OBOS når det formelle er i orden.

Vi gjør oppmerksom på at det er kostnader forbundet med behandling, registrering og oppfølging av utleie. Dette er det OBOS som fakturerer og andelseier må dekke det. 

Korttidsutleie (utleie under 30 dager pr. år):

Den 1.1.2020 ble det innført endring i burettslagslova når det kom til korttidsutleie av borettslagsleiligheter. 

I borettslag innføres det regler som setter begrensninger for korttidsutleie. Adgangen for korttidsutleie begrenses til et visst antall dager pr. år. For borettslag blir det en absolutt begrensning på 30 dager, og det er formulert som en rett til andelseierne om å kunne leie ut i inntil 30 dager, se burettslagslova § 5-4. Man trenger da ikke å søke til styret via OBOS slik som man må ved ordinær utleie (utleie over 30 dager).

Dersom korttidsutleien eller ordinær utleie medfører urimelig sjenanse eller ulempe for naboer kan dette følges opp som mislighold og gi grunnlag for de vanlige sanksjoner mot dette.