Endret: 21 apr 2019     Opprettet: 27 nov 2018

Referat fra beboermøtet 21.11.2018

Dette referatet inneholder ikke en oversikt over alt som ble tatt opp og sagt på beboermøtet, men vi har forsøkt å få med det meste slik at beboere som ikke kunne være til stede får dannet seg et inntrykk.

REFERAT FRA BEBOERMØTET I SMALVOLLSKOGEN BORETTSLAG

21.11.2018 kl. 18.00 – ca. 19.45

Det var ca. 60 personer som hadde møtt opp til beboermøtet onsdag 21.november 2018.

Styret hadde forberedt en kort agenda for møtet med informasjon om noen av de sakene vi arbeider med. Det ble imidlertid presisert at beboermøtet er beboernes møte og at de som ønsket kunne stille spørsmål og ta opp saker underveis i møtet.

1) Byggestart LV 1 B

Møtet ble innledet med at to representanter fra Cura Eiendom AS kom for å informere om byggestart på tomta til LV 1 B. De har pr. nå solgt 20 av 36 leiligheter og de vil dermed starte utbyggingen på tomten. Det er Trio Entreprenør AS som skal utføre arbeidet. Det er planlagt forarbeid på tomta i uke 48 med byggestart i midten av desember 2018. Ferdigstillelse av eiendommen beregnes til ca. april 2020.

Det vil bli sprengningsarbeider i startfasen. Berørte oppganger i Smalvollskogen boettslag vil få beskjed om dette.

Det ble informert om at styret planlegger å leie ut ca. 250 kvadratmeter av borettslagets tomt til Cura Eiendom. På denne vil de kunne parkere og etablere en brakke. Dette er valgt for å hindre at anleggsarbeidet på tomta i LV 1 B tar opp plass i gata i Lavrans vei og av sikkerhetsmessige hensyn. Området som leies ut ligger der Kredittkassen lå tidligere, altså på hjørnet av bygget i LV 1 B på området som skrår ned mot gjerdet.

Det ble stilt spørsmål fra beboerne knyttet til støv og støy. Cura Eiendom forsikret om at de vil gjennomføre arbeidet slik at Smalvollskogen som nabo får minst mulig ulemper. Dersom beboerne opplever ulemper i forbindelse med arbeid på tomten kan styret kontaktes slik at vi kan videreformidle dette til Cura Eiendom.

Det ble videre stilt spørsmål til hva de kom til gjøre dersom leiligheter ikke blir solgt? Til dette svarte Cura Eiendom at formålet er å selge, men skulle det bli aktuelt vil de vurdere ulike alternativer der utleie er ett av dem. 

2)    Avfallsbrønner

De nye avfallsbrønnene er klare til bruk. Man kan kaste papp og restavfall i disse og de tømmes én gang i uka. Plasseringen av avfallsbrønnene er blant annet valgt ihht krav fra Oslo renholdsverk. De gamle søppelhusene blir fjernet og der de har stått blir utbedret sammen med planen for uteområdene. Det ble videre opplyst at ingen trær er blitt felt i arbeidet, med unntak av ett utenfor Gunnulvs vei 26 som knakk fordi en anleggsmaskin ved et uhell kom borti det.

Etableringen av avfallsbrønnene medfører at de gamle containerne for glass/metall blir fjernet. Årsaken er at ved å beholde glass/metall vil det medføre to tømminger og forholdsvis mye høyerer kostnader. Beboerne på møtet mente dette var en uheldig løsning da Smalvollskogen er et stort borettslag med en betydelig andel eldre beboere. Det er langt å gå til Tveita senteret med glass og metall og det vil nok føre til at mye av dette avfallet kastes i restavfallet. Det ble også klaget på at innkastlukene er mindre enn tidligere, noe som skyldes at dette er den kommunale standarden. Beboerne må dermed være flinke til å dele opp pappen før den kastes.

Styret hadde forståelse for frustrasjonen og vil undersøke ulike løsninger for innlevering av glass/metall og presentere dette på generalforsamlingen i 2019.

3)    Skiferheller i inngangspartiene

Styret har gjennomført vedlikehold på skiferhellene i inngangspartiene da flere var skadet etter fasaderehabiliteringen.

4)    Uteområdet

Kart med utkast til uteområdene er sendt ut til alle beboerne og styret har fått mange tilbakemeldinger. Styret ønsker en beboerkomité som kan være med å utforme planene for uteområdene. På beboermøtet var det 3 som meldte sin interesse for å sitte i komiteen. Det vil sendes ut informasjon om komiteens medlemmer når komiteen er endelig fastsatt.

Planen videre er at beboerkomiteen presenterer sitt forslag til uteområdene i januar/februar 2019 og at arbeidet kan starte opp i mars/april 2019.

En beboer stilte spørsmål om grillplasser. Han mente det var for mange i forhold til bruken. Styret svarte at dette er noe beboerkomiteen kan se videre på.

5)    Garasjer

Generalforsamlingen besluttet at garasjene skulle utbedres med tanke på akutt vedlikehold. Dette arbeidet er nå gjennomført. Malingsarbeidet er ikke ferdigstilt, da styret undersøker muligheter for å la idrettslag e.l. utføre arbeidet mot betaling.

6)    Undersøkelse av rør og rørsystemer

Generalforsamlingen besluttet at styret skulle gjennomføre en undersøkelse av rør og rørsystemer i borettslaget. Styret benyttet Selvaag Prosjekt til dette arbeidet. Det er undersøkt både vannrør (kobberrør) og avløpsrør (soil). Styret mottok rapporten kort tid før beboermøtet. Rapporten vil legges ut i sin helhet på nettsiden www.smalvollskogen-borettslag.no så raskt som mulig. Konklusjonen i rapporten er at: «Både soilrør og kobberrør har begrenset restlevetid. Det antas at utilgjengelige deler av rørstrekkene kan ha overskredet sin tekniske levetid, og dermed representerer en risiko for akutte lekkasjer. Det anbefales at styret i Smalvollskogen BRL bestiller et forprosjekt for en komplett modernisering av røranlegg og baderom.»

En beboer lurte på hvor lang tid et forprosjekt tar? Styret kunne ikke svare på det direkte, men vil ta et møte med Selvaag Prosjekt før jul 2018 og gå gjennom rapporten. Beboerne vil holdes oppdatert om hva som skjer videre.

7)    Annet styrearbeid

Styret presenterte andre prosjekter/områder vi arbeider med:

·      El-bil ladestasjoner – Disse er etablert og benyttes av beboerne

·      Skadedyrbekjempelse - Det har nylig vært et par tilfeller av arten Tyske kakerlakker. Dette ble ivaretatt av et skadedyrfirma

·      Brannsikkerhet – Styret arbeider med å gjennomgå brannsikkerheten og å lage en beredsskapsplan. Det henger informasjon om brannsikkerhet på oppslagstavlene i hver oppgang samt at det ligger informasjon om dette på borettslagets nettside.

·      Oppfølging av rengjøring – Styret følger opp tilbakemeldinger på renholdet utført av Økonomiske Løsninger AS. Avtalen med Økonomiske Løsninger AS vil bli publisert på vår hjemmeside.

·      Klagesaker – Styret behandler en del klager fra beboerne. Det er viktig at styret får informasjon om hvem klagen gjelder slik at vi kan ta opp saken direkte med de det gjelder. Anonyme klager blir ikke behandlet.

·      Henvendelser fra beboere - søknader/forespørsler

·      Oppdatering av husordensregler. Styret har gjennomgått og oppdatert husordensreglene. Disse vil bli lagt fram for godkjenning på neste generalforsamling.

  • Infoskriv og oppslag samt publisering/vedlikehold av hjemmeside og på facebook

8)    Diverse spørsmål/innspill fra beboerne

-      Får nye beboere husordensreglene? Ja, husordensreglene følger som regel med i dokumentene man får av eiendomsmegleren i forbindelse med kjøp av leilighet. I tillegg sender styret ut en «velkomstpakke» til nye beboere pr. epost som blant annet henviser til husordensreglene.

-      Får nye beboere informasjon om bruk av vaskeriene? Ja, når de kjøper vaskekort. Det henger også informasjon om bruk av vaskeriene i hvert vaskeri.

-      Hvor mange bruker vaskeriene? Det er litt vanskelig å vite, da man ikke kan være sikker på at alle som kjøper vaskekort benytter dette. Ca.75 % av boenhetene har kjøpt vaskekort i 2018.

-      En beboer mener det er for mørkt i bakken ned fra barnehagen og til LV 26 – 30. Hun lurte på om det går an å få mer belysning der? Styret vil undersøke dette.

-       Hva gjør vi hvis det er feil med brannvarsleren (som egentlig skal vare i 10 år?) Ta kontakt med driftskontoret umiddelbart om brannslukningsapparat eller brannvarsler ikke fungerer som det skal.

-      Er det tillatt å slippe inn dørselgere i oppgangene? Det skal ikke slippes inn uvedkommende i oppgangen.

-      Hvor mange elbiler er det i borettslaget og betaler disse for ladningen på borettslagets ladestasjoner? Det er ikke kø på ladingen pr. nå. Det er ca. 10 elbiler i borettslaget pr. nå. De som benytter ladestasjonene betaler for dette.

-      Kan man lade elbilen via motorvarmerne ute eller i garasjen? Nei, det er strengt forbudt da det ikke er dimensjonert for slik lading på disse stedene og dette medfører brannfare. Det er kun tillatt å lade på de oppmerkede ladeplassene ved gjesteparkeringen i Lavrans vei og Gunnulvs vei (ved garasjene). Dersom noen lader elbilen andre steder enn der det er tillatt, vil de miste garasje-/uteplassen. Dersom den ulovlige ladingen medfører brann eller annen skade vil borettslaget kreve regress for dette fra eieren av kjøretøyet/den som ladet.

-      Hva skjer med gjesteparkeringen i Lavrans vei når utbyggingen av LV 1 B er ferdigstilt? Styret vil vurdere situasjonen fortløpende. Kanskje kan gjesteparkeringskort være en løsning om det blir et problem.

Vi i styret opplevde beboermøtet som svært nyttig og takker alle fremmøtte for konstruktive tilbakemeldinger og innspill.

 

Med vennlig hilsen

Kari, Karoline, Blerim, Trond og Leif i styret